REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA PRACA

Niniejszy „Regulamin” określa zasady, zakres oraz cele przetwarzania w naszym serwisie informacji dotyczących osób korzystających z usług oferowanych przez PLATFORMĘ PRACA.


DEFINICJE:

Operator Serwisu: „INWEST – PARK” Sp. z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8.

Serwis: serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem http://platformapraca.pila.pl, umożliwiający dostęp do Usług oferowanych przez PLATFORMĘ PRACA.

Usługa: usługa świadczona w ramach Serwisu o nazwie PLATFORMA PRACA.

Użytkownik: podmiot, korzystający z usług dostępnych na PLATFORMIE PRACA, spełniający warunki dotyczące zarejestrowania się w serwisie i akceptujący sposób realizacji świadczeń wynikających z Umowy.

Umowa: umowa o świadczeniu Usług polegających na udostępnieniu potencjalnym pracodawcom ofert osób poszukujących pracy.

Osoby poszukujące pracy: osoby fizyczne, które dobrowolnie umieszczą w serwisie informacje mogące zainteresować ich kandydaturami potencjalnych pracodawców.

Pakiet premium: opłata uiszczana przez potencjalnego pracodawcę za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy: okres jednego miesiąca albo inny okres rozliczania usług świadczonych w ramach Pakietu Premium wykupionego przez potencjalnego pracodawcę

Cennik: aktualnie obowiązujący Cennik przeznaczony dla potencjalnego pracodawcy, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę.


ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

 • Darmowe konto osoby poszukującej pracy

  Osoba poszukująca pracy obowiązana jest do założenia indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe. Konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym warunków świadczenia usług oraz podanie podczas rejestracji danych umożliwiających przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (imię, nazwisko, e-mail, hasło).

  Z chwila dokonania poprawnej procedury rejestracyjnej Użytkownik uzyskuje możliwości umieszczania w serwisie informacji na swój temat mogących zainteresować jego kandydaturą potencjalnych pracodawców. Osoba poszukująca pracy ma prawo w każdym czasie modyfikować treść informacji udostępnionych na swój temat, względnie usunąć te zapisy i zlikwidować konto.

 • Konto potencjalnego pracodawcy wymagające wykupienia Pakietu Premium.

  W celu zawarcia Umowy dotyczącej usług dostępnych w ramach PLATFORMY PRACA, oferowanych przez Operatora Serwisu, Użytkownik wybiera interesującą go opcję abonamentu widoczną na stronie dotyczącej określonej usługi, a następnie zaznacza, czy wystawiona ma być faktura VAT z tytułu świadczonych usług. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer.

 • Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku za pomocą przelewu internetowego.

  Cennik znajduje się pod adresem http://platformapraca.pila.pl/dlafirm. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym. Po upływie danego okresu rozliczeniowego Operator Serwisu przesyła automatyczną wiadomość dotyczącą dokonania kolejnej płatności wraz z Fakturą Proforma do opłacenia.


WARUNKI FUNKCJONOWANIA SERWISU

 • Operator Serwisu zobowiązuje się do przechowywania i zabezpieczania danych osobowych, zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami bezpieczeństwa oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Serwis dostępny jest dla Użytkowników przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub zdarzeń losowych.
 • Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 • Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Operator Serwisu umożliwia Użytkownikom wysyłanie faktur w wersji elektronicznej.
 • Użytkownik jest zobowiązany się do korzystania z usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 • Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści umieszczone w serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności osoby poszukujące pracy, ani za sposób wykorzystania tych informacji przez potencjalnych pracodawców. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
 • Operator Serwisu, w przypadku stwierdzenia bezprawnego charakteru danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, na podstawie art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do danych, przy dochowaniu warunku powiadomienia Użytkownika zablokowaniu konta.
 • Informacje o działaniach wykonywanych w Serwisie przez jego Użytkowników są rejestrowane w logach systemowych (oprogramowaniu umożliwiającym dokonywanie zapisów o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgodnie z przepisami prawa informacje te mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (tworzenie kopii bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości, zabezpieczenie systemu przed nadużyciami i atakami).
 • Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu niezależnych od Operatora lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu z przyczyn niezależnych od Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu z przyczyn niezależnych od Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.
 • „INWEST – PARK” Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim haseł lub innych informacji umożliwiających dostęp do posiadanego konta, adresów e-mail, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu wykonania Umowy lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi naszej subskrypcji. Usługa subskrypcji polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego, wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) oraz informacji na temat nowych oraz aktualnych ofertach pracy. Subskrypcja dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamieszczonym w naszym serwisie. Subskrypcja ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez odznaczenie usługi w profilu użytkownika.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).
 • Administratorem danych dotyczących osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Użytkowników naszego Serwisu jest INWEST PARK Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8.
 • W odniesieniu do danych osób poszukujących pracy, dobrowolnie umieszczonych w zasobach Serwisu, co do których osoba poszukująca pracy wyraziła zgodę na ich udostępnienie potencjalnemu pracodawcy, Administratorem takich danych staje się Potencjalny Pracodawca - z chwilą ich pozyskania z zasobów Serwisu (utrwalenie w posiadanym systemie informatycznym, wydruk danych, zapis danych w innej formie itp.). Potencjalny Pracodawca jest w tym przypadku zobligowany do spełnienia wobec osoby poszukującej pracy stosownych obowiązków określonych w przepisach RODO.
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, by wszelkie dane pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu, były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo i poufność. Korzystanie z usług naszego Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego „Regulaminu” i naszej Polityki Prywatności.
 • Wszystkie podmioty, którym „INWEST – PARK” Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane Użytkowników?

 • „INWEST – PARK” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z udostępnianiem potencjalnym pracodawcom ofert osób poszukujących pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  • podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO),
  • prowadzenia analiz aktywności Użytkowników naszego Serwisu oraz ich preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • świadczenia usługi newslettera oraz przesyłania klientom informacji zawierających informację handlową (na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W przypadku wypełnienia przez Użytkownika określonymi informacjami formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie celem przetwarzania będzie nawiązanie z Użytkownikiem jednorazowego kontaktu zwrotnego i udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 • W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza aplikacyjnego celem przetwarzania danych w Serwisie będą potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko odpowiadające kwalifikacjom Użytkownika. Informacje umieszczone przez poszukującego pracy poddawane są analizie przez potencjalnych pracodawców.

Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

 • Serwis pozyskuje dwa rodzaje informacji o swoich Użytkownikach:
  • dane o osobach poszukujących pracy umieszczone przez nich w formularzach udostępnianych potencjalnym pracodawcom. Użytkownik zamieszcza w formularzach dane na swój temat dobrowolnie, na podstawie koniecznych do wypełnienia pól informacyjnych, niektóre z tych pól mają charakter nieobowiązkowy lub mogą być wypełnione dowolnie zredagowana treścią.
  • informacje zapisywane automatycznie przez system – są to informacje pozyskiwane dzięki plikom cookies czyli ciasteczkom zapisywanym na urządzeniach, na których oglądasz nasz serwis (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym oraz logom serwera www, zapisywanym przez naszego operatora hostingowego.
 • Użytkownik kontaktujący się z „INWEST – PARK” Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy, przekazuje nam dobrowolnie następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej niezbędne do świadczenia przez „INWEST – PARK” Sp. z o.o. oferowanych usług.

Jak długo przetwarzamy dane Użytkowników?

 • Dane osobowe, których Administratorem jest „INWEST – PARK” Sp. z o.o. przechowywane są przez:
  • okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego dotyczący obsługi świadczonych usług,
  • do momentu usunięcia konta przez Użytkownika,
  • do momentu wycofania zgody wyrażonej przez Użytkownika w zakresie danych objętych tą zgodą,
  • do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych.
 • Dane osób poszukujących pracy są przetwarzane do momentu, w którym Użytkownik wycofa zgodę Administratorowi na ich przetwarzanie. W celu wycofania zgody Użytkownik powinien dokonać usunięcia konta w Serwisie poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta. Możliwe jest ponadto usunięcie konta poprzez wysłanie wniosku Operatorowi Serwisu na adres: biuro@inwestpark.pila.pl
 • Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, względnie powinności wynikających z innych przepisów szczególnych. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

 • Dane osobowe Użytkowników będą przez udostępniane przez ich Administratora wyłącznie:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • kancelariom prawnym związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • firmom informatycznym związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • potencjalnym pracodawcom – w odniesieniu do danych osób poszukujących pracy, zgodnie z postanowieniami niniejszego „Regulaminu”.

KONTAKT W SPRAWIE „REGULAMINU” ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego „Regulaminu” i przetwarzania danych osobowych, w tym skorzystania przez Użytkownika z uprawnień dotyczących:

 • wiedzy o zakresie danych przetwarzanych przez ich Administratora,
 • zamiaru zmodyfikowania lub aktualizacji przetwarzanych danych,
 • odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), prosimy o kontakt z wyznaczonym w „INWEST – PARK” Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych:
  • telefonicznie: 67 212 49 68
  • drogą elektroniczną: biuro@inwestpark.pila.pl
  • osobiście, w siedzibie „INWEST – PARK” Sp. z o.o. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez „INWEST – PARK” Sp. z o.o. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w naszym „Regulaminie”. O wszelkich zmianach, będziemy informować Użytkowników Serwisu niezwłocznie, odpowiednio modyfikując zapisy na tej podstronie. W związku z tym zachęcamy do regularnego zaglądania do tej zakładki i śledzenia jej treści.